Profil spoločnosti

Vitejte na energocomp.sk

ENERGOCOMP s.r.o. je súkromná odborná elektrotechnická firma s dlhoročnými skúsenosťami s montážou, revíziami a prevádzkou energetických zariadení všetkých napäťových hladín. Pracovníci našej firmy majú dlhoročné skúsenosti, hlavne pri výrobe elektrických rozvádzačov všetkých druhov, pri nasadzovaní riadiacich systémov a meracej a regulačnej techniky v energetike a ostatných priemyselných odvetviach.

 

Riadenie kvality a ohľad na životné prostredie

 

Spoločnosť ENERGOCOMP s.r.o. si je vedomá svojej zodpovednosti voči zákazníkom ako dodávateľ kvalitných výrobkov a služieb. Preto prijala záväzok vytvoriť, zdokumentovať, zaviesť a udržiavať systém manažérstva kvality a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009. Rovnako sa spoločnosť ENERGOCOMP s.r.o. zaviazala dodržiavať prijaté environmentálne praktiky vrátane záväzku splňovať platné právne a iné požiadavky, usilovať o neustále zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva a minimalizáciu vzniku odpadu a znečistenia. Spoločnosť sa zaviazala zaviesť a prevádzkovať tento systém v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005.

Naše ciele

Profesionálny

prístup

Kvalitne

výrobky

Záruka

kvality

Spokojnosť

zákaznika

Flexibilita

na trhu